Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

McAfee safe key is disabled, how do i enable it

  • 1 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 906 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Firefox updated to 410b1 today and can not verify McAfee's Safe key. It has disabled Safe Key and tool bar. How can i restore this add on? I am running windows 7

Giải pháp được chọn

Many security type programs don't support pre-release versions, such as Beta.

Revert to the latest Release version of Firefox.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Many security type programs don't support pre-release versions, such as Beta.

Revert to the latest Release version of Firefox.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/