Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since Windows update (8-13-15) I cannot install a Robo toolbar on Firefox

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 304 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ben16

more options

I have used RoboForm for years with no problem. However last night I ran the latest Windows update and this morning I had no Robo Tool bar in my Firefox. I tried uninstalling and reinstalling Robo and still no toolbar. I ran windows restore to 8-8-15 and there was the toolbar fully functional. Went back to windows update and had the same problem again.

Được chỉnh sửa bởi Ben16 vào

Giải pháp được chọn

The toolbar may be hidden or the add-on is no longer compatible with Firefox. You right click at the top near the address bar and to enable a specific toolbar. You can also check your add-ons list to see if it is listed as incompatible. Please note as you're using Beta, not everything may work correctly.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The toolbar may be hidden or the add-on is no longer compatible with Firefox. You right click at the top near the address bar and to enable a specific toolbar. You can also check your add-ons list to see if it is listed as incompatible. Please note as you're using Beta, not everything may work correctly.

more options

Andrew, thanks for the help. As soon as I installed Firefox 40.0.2 the Robo-Form toolbar appeared.