Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

new version 41 newtab.url doesn't work

  • 4 trả lời
  • 52 gặp vấn đề này
  • 2289 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Firefox new version 41 makes 'browser.newtab.url' doesn't work. the value is 'https://www.google.com.tw/' after updating, it no longer works. How to fix this problem?

Giải pháp được chọn

Hello brad821228, yes from 41 the browser.newtab.url preference is abused and should be removed (bug Bug 1118285)

try to install the next add-on : New Tab Override (browser.newtab.url replacement), and after that, modify (double-click on it) the next preference

  • extensions.newtaboverride@agenedia.com.url

to https://www.google.com.tw/ OR any other url you want

probably now you are able to see your url in the new tab page. :-)


thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 10

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hello brad821228, yes from 41 the browser.newtab.url preference is abused and should be removed (bug Bug 1118285)

try to install the next add-on : New Tab Override (browser.newtab.url replacement), and after that, modify (double-click on it) the next preference

  • extensions.newtaboverride@agenedia.com.url

to https://www.google.com.tw/ OR any other url you want

probably now you are able to see your url in the new tab page. :-)


thank you

more options

Thank you very much =]

more options

You are welcome

more options

Note that the Firefox 41.0 is not a new version as it is on the Beta channel while Fx 40.0 is the new Release version. There can be six to twelve Beta builds for a version that n the Beta channel.