Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Internet speed very slow after installng windows 10

  • 3 trả lời
  • 97 gặp vấn đề này
  • 23892 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi LarryB2

more options

Hi, Having accepted Microsoft's free upgrade to windows 10 from Windows 7 ultimate, I find my Virgin internet is running well below its previous speed. I have updated my Firefox browser to no effect. Any thoughts would be welcome. Would deleting and reinstalling Firefox be worth trying?

Giải pháp được chọn

Hi scriber, If Firefox is slow try these steps to eliminate Firefox as an issue: Quick fixes if your Firefox slows down I might also suggest calling the ISP to troubleshoot any compatibility issues.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi scriber, If Firefox is slow try these steps to eliminate Firefox as an issue: Quick fixes if your Firefox slows down I might also suggest calling the ISP to troubleshoot any compatibility issues.

more options

Matters have been remedied through McAffee on issues not associated with Firefox. Thank you.

more options

I have resolved this by reseting my Power Saving settings. see Firefox slow after windows 10 installation: solution

Được chỉnh sửa bởi LarryB2 vào