Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Twitter videos - "the media could not be played" - Solution

  • 1 trả lời
  • 56 gặp vấn đề này
  • 72527 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

In case other have come across this, the problem was due to the FlashBlock 1.5.18.1-signed add-on. The solution was to add:

amp.twimg.com

to the FlashBlock whitelist.

(I appreciate that this is not directly a Mozilla issue, but the FlashBlock add-on is a very useful one, and for some, it is invaluable)

Feel free to mark this "solved"

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Thank you for the heads up. Feel free to tackle other support issues in the forums as well, we can use your help!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Thank you for the heads up. Feel free to tackle other support issues in the forums as well, we can use your help!