Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

minimize button hidden

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

after upgrading to win10, minimize button is hidden, maximize and close buttons are cut-off as shown in the screenshot attached.

Đính kèm ảnh chụp màn hình