Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't change homepage, yahoo keeps popping up

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi andresalv2

more options

tried changing homepage, blank, mozilla, others. When i close and reopen mozilla browzer the yahoo homepage is the only one that appears. It came with the mozilla download. I already deleted it from the settings, but it keeps popping up. I tried the suggested one on website.

Giải pháp được chọn

Are you sure you have not downloaded adware or something?

Try to use CCleaner, and if that doesn't work I will suggest you to try AdwCleaner (http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/)

You should also do a virus scan!

Hope this is helpful :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Are you sure you have not downloaded adware or something?

Try to use CCleaner, and if that doesn't work I will suggest you to try AdwCleaner (http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/)

You should also do a virus scan!

Hope this is helpful :)

more options

the "ccleaner" located 3 adware on the Mozilla software. It now allows me to put my own Home page. thank you.