X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

flash crashes

Được đăng

I bought this computer 5/15/2015.. crashes reports listed to date. this is ridiculous! what can I do to fix it????


Submitted Crash Reports Report ID Date Submitted bp-c74d1fe4-9a1c-4107-9109-1b1522150801 7/31/2015 7:53 PM bp-8b7f1a99-d90f-48e1-8cd2-89b7d2150801 7/31/2015 7:42 PM bp-7af65636-00e4-413d-a876-869e72150801 7/31/2015 7:40 PM bf47f596-bfef-42de-9c44-c5d545e470bb 7/31/2015 7:34 PM 5b4267f3-a5f8-42a1-b2ea-d1958e3679a8 7/31/2015 6:37 PM 5b9626bb-6908-485f-bcd8-25e1bce14636 7/31/2015 6:36 PM 39399886-714a-4105-b28c-408e0f324c5d 7/31/2015 6:35 PM 6fe44174-00bc-4539-b35f-748e6faac12f 7/31/2015 6:33 PM 4d25123d-d4c6-4dc5-9975-9ab0e0ff24ac 7/31/2015 5:45 PM 33e42fac-b728-45e8-9b25-dfa0316dc97b 7/31/2015 5:43 PM bp-bdde1881-20f4-4c39-be92-2ef392150731 7/30/2015 8:51 PM bp-25628042-d539-4943-a142-7b0912150730 7/29/2015 8:22 PM bp-34e53998-a279-4903-8b36-216662150614 6/14/2015 1:45 PM bp-cbb763d7-e437-425b-a0c6-164152150614 6/14/2015 12:28 PM 2dfc3caf-eb83-4942-abf5-03962c10904e 6/14/2015 12:08 PM bp-c7089d9e-06c3-41b2-bdba-b60722150614 6/14/2015 12:05 PM bp-a7166003-41a8-4d11-9f39-1786d2150609 6/9/2015 2:05 AM bp-9f47b566-cd99-43cb-9097-d60c52150609 6/9/2015 1:54 AM 591ebf6b-98b1-47fe-b225-b95ed1118989 6/9/2015 1:43 AM 64f94fcd-31a0-4587-a2bb-0d0e1164e606 6/9/2015 12:37 AM bp-06349ce6-ba44-46af-a000-79b352150609 6/9/2015 12:33 AM bp-5b81ff58-15b3-4a48-a991-20b272150609 6/9/2015 12:28 AM bp-e3172303-3f84-42e5-a59d-bd54e2150609 6/9/2015 12:14 AM bp-c0758878-d457-4424-80fd-495152150609 6/9/2015 12:12 AM bp-db6c5f89-f7ae-4120-be2f-8c9c82150609 6/8/2015 11:34 PM bp-5a434ed4-7aba-431f-bb0a-1d8312150609 6/8/2015 9:42 PM bp-42fc5677-b7ea-4eff-b38e-6b9782150516 5/15/2015 7:19 PM

I bought this computer 5/15/2015.. crashes reports listed to date. this is ridiculous! what can I do to fix it???? Submitted Crash Reports Report ID Date Submitted bp-c74d1fe4-9a1c-4107-9109-1b1522150801 7/31/2015 7:53 PM bp-8b7f1a99-d90f-48e1-8cd2-89b7d2150801 7/31/2015 7:42 PM bp-7af65636-00e4-413d-a876-869e72150801 7/31/2015 7:40 PM bf47f596-bfef-42de-9c44-c5d545e470bb 7/31/2015 7:34 PM 5b4267f3-a5f8-42a1-b2ea-d1958e3679a8 7/31/2015 6:37 PM 5b9626bb-6908-485f-bcd8-25e1bce14636 7/31/2015 6:36 PM 39399886-714a-4105-b28c-408e0f324c5d 7/31/2015 6:35 PM 6fe44174-00bc-4539-b35f-748e6faac12f 7/31/2015 6:33 PM 4d25123d-d4c6-4dc5-9975-9ab0e0ff24ac 7/31/2015 5:45 PM 33e42fac-b728-45e8-9b25-dfa0316dc97b 7/31/2015 5:43 PM bp-bdde1881-20f4-4c39-be92-2ef392150731 7/30/2015 8:51 PM<!-- a8dfc103-945e-4635-a6fa-e8515485ff29 7/30/2015 8:45 PM 6a8d260d-6b88-4483-912c-59238ab4939c 7/30/2015 8:37 PM 48c05d94-d40b-4026-a5ac-c91e2df635c6 7/30/2015 8:12 PM 80d1d5cc-052d-4cd5-a742-c9f21f33607f 7/30/2015 8:10 PM 2bf6ccdb-c2c8-4ac6-90eb-98750ae0dddd 7/30/2015 6:59 PM 459554ff-1219-4dec-b817-32c9a354f132 7/30/2015 6:59 PM 7de6466a-796c-4174-9966-3ddfb5baca0d 7/30/2015 6:35 PM --> bp-25628042-d539-4943-a142-7b0912150730 7/29/2015 8:22 PM<!-- 1e445653-045e-4357-ac55-34e238757a8d 7/29/2015 8:19 PM 03218fbb-6aa5-4359-8083-c7755dcd3c5a 7/29/2015 8:18 PM b48093ec-02fa-4981-b3a0-6f90798f20c6 7/29/2015 8:07 PM 1cba6855-5b9f-45b5-acff-66890fca58c3 7/29/2015 8:03 PM a2997ae2-6a4e-4176-baaf-d01940e35728 7/29/2015 7:46 PM 75f3b526-2be8-46d3-8e26-63746eb66b8b 7/29/2015 7:46 PM 98ec636e-24fb-450c-b63d-7a08648bf308 7/29/2015 6:05 PM fa392f15-d94c-400e-86cb-da6718d80f4f 7/29/2015 5:44 PM 8f71e475-7a22-4109-9b04-767ff7ed8e90 7/29/2015 4:10 PM 800cbde9-411e-4672-b0f4-b8442241829b 7/28/2015 7:01 PM 2c5ceeeb-20b8-4a06-a800-2dcd22c9e6fe 7/27/2015 10:06 PM 52cff3fa-02de-4a40-a78d-890efeb955ce 7/26/2015 11:06 AM 1bbc618a-84ad-4ae9-803e-7e9198441d67 7/24/2015 5:29 PM da3d5b2b-0a05-48e1-ac27-322e78e43b73 7/23/2015 11:03 PM d1c18ff0-3ec1-43ec-b684-2a4733c034e0 7/22/2015 8:09 AM 6a9dc369-9207-4ef4-b5c9-c38359fce576 7/21/2015 3:16 AM 7ad28db7-2d60-474e-82dd-9524e13d064f 7/20/2015 11:12 PM f9589c3d-a4a0-4364-b733-da0377cbaf07 7/16/2015 6:31 PM 544e0ff0-cff6-414a-b1e2-0daed646f42f 7/11/2015 3:30 PM 0003da68-eb93-4368-a0d9-50d5728dba72 7/10/2015 5:35 PM 80d7cdd2-c022-4da6-a0a3-57d7adccd0ac 7/7/2015 7:49 PM 2afec9fb-9182-4074-96bc-878810410542 7/6/2015 5:20 PM dc2c6d7d-be0e-45d5-bd8f-fa0184b48aa4 7/5/2015 9:56 PM 41471ed5-bd7d-40c6-9943-815552290f6d 7/5/2015 2:08 PM 2b40f5d1-aeae-4685-99ae-c0b7196badb5 7/5/2015 1:00 PM 517fea7d-4431-4cde-b7cf-0f8af5c9b303 7/4/2015 11:51 PM 26e26abb-4d2f-4f09-b235-ac47aeb76a47 7/4/2015 11:50 PM bfe6f469-73b1-477c-96cd-b8ec09a5f373 7/4/2015 3:45 PM d2339387-860a-4316-8acc-60d21c6854fd 7/4/2015 3:31 PM 8b51531b-84d7-4e4b-aebb-46fc58fd0904 7/3/2015 5:32 PM 1f5f3141-f9ee-42b4-83c2-6e8028af6322 7/1/2015 9:17 PM 8fd3a158-4b04-48cc-8c8d-f692a28ea265 7/1/2015 7:13 PM 25a48666-ba9b-4475-b55c-04b96e4f1121 6/30/2015 8:46 PM 84e17222-c3ef-4954-8cc4-d616a1e58c3f 6/30/2015 8:17 PM 71789927-b92c-4ecd-92bf-544e5981d6f8 6/30/2015 7:02 PM 039b181f-1a43-43cc-a12f-0562bd4907f8 6/30/2015 6:36 PM dacefb07-e5fd-4e45-8456-88f9e150b51f 6/30/2015 5:31 PM db3f4b22-05da-4b99-8614-8a6c5faa0cb8 6/29/2015 11:02 PM ad78f2c0-e7aa-4d70-9ac1-7163593800eb 6/29/2015 9:47 PM cbfaa77a-432e-4d97-8b53-19c93046b04b 6/29/2015 3:23 PM 47dd34c2-2c24-459b-b01d-8cb0c11cb8e2 6/29/2015 11:26 AM 74272648-5382-4a79-84c0-a16ae6a055fb 6/29/2015 9:13 AM d5ef3295-3171-4f7e-bdb0-15a3edf478df 6/28/2015 10:33 PM e2ce1cb3-9ba6-4331-90b4-66c601d7729a 6/28/2015 7:03 PM 2f90f494-57b3-4b46-9cf7-af2c4af21869 6/28/2015 2:33 PM bdbaa59e-b378-4faf-a008-9afbb9ee63f4 6/28/2015 1:19 AM 32dcd7f3-b63a-4b5c-aabf-ac89225770f6 6/26/2015 10:17 PM 8b45927d-77a9-4b4f-a9a4-6674d52f405d 6/26/2015 9:49 PM 4f2a8eec-301e-40d3-a064-1dbf5096aba8 6/26/2015 8:19 PM 6dbfb6e3-eded-4c31-8d7d-b68b91830a74 6/26/2015 7:55 PM 4233693e-66e1-4947-af87-40093b4e42c1 6/26/2015 6:01 PM 63216129-3c78-4826-bde6-536eb1e506f2 6/26/2015 5:43 PM 97cc752c-d0e1-4355-aee3-9957b4c60ed9 6/26/2015 12:29 PM 2d2037ce-e174-4f23-93e6-97c3f4ef5f1b 6/25/2015 3:20 PM 4747a657-bbc8-4c79-b049-dadee1f57dc9 6/24/2015 6:10 PM 4d2a29c8-eed6-428d-8e56-87f759517f5d 6/24/2015 6:10 PM fcb4b49a-86d4-4051-b65b-feec27bda60a 6/23/2015 11:46 AM 5383cb05-ebc3-4031-a2b6-7f242167c788 6/23/2015 10:51 AM 5c5f3d14-3810-4434-8dd1-54c0ffd4e30c 6/23/2015 8:08 AM 781d84d2-ff0f-4d0a-ab91-af8615ea3818 6/21/2015 12:12 PM aaef038f-71b1-499f-ba9e-fff6f6da50ca 6/21/2015 10:43 AM 98d01d8a-8c89-4571-810c-4999078506b3 6/21/2015 8:33 AM 59c4ec9d-a426-493b-a8ad-64c657ff6ecc 6/20/2015 10:35 PM 519a0dd6-ad94-496c-9320-f19f0a6e6428 6/20/2015 10:20 PM 74c8f3d2-853e-4023-aef4-f54fc95d09b7 6/20/2015 9:26 PM 3114168a-84f3-41ec-bfc2-97c028162457 6/20/2015 7:59 PM 25c0a9c9-dfbd-48c0-8e48-c4c7015a27f1 6/19/2015 10:51 PM 92bd1f53-ded5-467b-9701-db3c4823444c 6/19/2015 9:37 PM 6aa4d9d8-06a9-47a7-b391-1f4f138fa041 6/19/2015 8:48 PM ba524e25-c189-4acb-bc0c-09ef8d5a1874 6/19/2015 7:41 PM 46d57766-ea63-40b4-8a51-3d5a1c22e4db 6/19/2015 5:32 PM 4c4c1c54-e1cb-4ef7-8331-e2fada05fea8 6/18/2015 10:01 PM 8bd35e8e-f5a8-43e3-9c33-4a94e35ea165 6/18/2015 9:27 PM e83e5afb-336c-4e0b-b877-30db98cdd196 6/18/2015 8:55 PM eeb41670-b25b-4237-965b-0708780fde42 6/18/2015 3:37 PM c26c19c0-4ff3-45f5-a994-b7b6345faf2d 6/18/2015 12:02 AM d4ee5933-bbd7-4710-86ff-feca917e18e8 6/17/2015 11:50 PM 41594808-6b65-4c35-8118-7c4ff4be78bd 6/17/2015 7:40 PM b38a7a52-90a9-4a8f-bb6d-71ad31e1dd77 6/17/2015 8:33 AM 77341fb2-03b7-4e25-8ab0-d4f100c8deb7 6/16/2015 10:46 PM bbea3553-4a34-453e-b2db-ce19e49de7fc 6/16/2015 10:11 PM 29648012-f084-4319-be96-20440b50b210 6/16/2015 6:13 PM ae0d22a6-b096-4743-910e-12f0bc2292fa 6/16/2015 12:01 PM d56e2528-bea1-4b05-a669-5c92889afd0e 6/16/2015 9:54 AM 0a3510b1-4f56-498b-9cdd-c09819aa3395 6/15/2015 7:01 PM 4ac91155-8c50-4f4a-916f-f961577b0a7c 6/15/2015 6:08 PM bc88a1cd-bd00-4888-b145-fabd2b9e8d9e 6/15/2015 3:23 AM bbdfeef3-c078-4c66-b226-b6bb43318a41 6/14/2015 10:23 PM 30bc0559-733f-40bf-aa60-11b6733aa016 6/14/2015 6:22 PM 28be94bc-c236-4160-8b9a-24d92473c775 6/14/2015 3:08 PM 8d7b6999-9dbc-4064-a806-b68a4845c991 6/14/2015 2:32 PM --> bp-34e53998-a279-4903-8b36-216662150614 6/14/2015 1:45 PM bp-cbb763d7-e437-425b-a0c6-164152150614 6/14/2015 12:28 PM 2dfc3caf-eb83-4942-abf5-03962c10904e 6/14/2015 12:08 PM bp-c7089d9e-06c3-41b2-bdba-b60722150614 6/14/2015 12:05 PM<!-- b1b0ee61-2de5-446c-9095-49bdeb0906d6 6/14/2015 12:00 PM 1f36d482-82c6-4a6f-a130-fc211bcd8951 6/14/2015 11:58 AM 4771f0e0-48be-486a-b6b9-84d5bae3a9ac 6/14/2015 11:55 AM 43df99ea-acae-48a6-be3f-6aa352f52125 6/14/2015 11:49 AM af181e0d-5772-417d-9654-d0de99c6a83e 6/14/2015 11:48 AM c0874ae0-a328-4d78-97fe-9c847dbeea18 6/14/2015 11:42 AM 208cbed5-3481-4fb3-9546-43f403e398e7 6/14/2015 11:29 AM b2378ecf-0ae7-401d-beed-b4ee00987231 6/14/2015 11:29 AM 10a15486-cdbe-49a6-b1df-a393914e060d 6/14/2015 11:15 AM c963d84a-1470-480d-abc6-fef5aca533fb 6/14/2015 11:15 AM 27b5d9c3-0b97-4b5b-93e2-465e78ad36bb 6/9/2015 2:52 AM --> bp-a7166003-41a8-4d11-9f39-1786d2150609 6/9/2015 2:05 AM bp-9f47b566-cd99-43cb-9097-d60c52150609 6/9/2015 1:54 AM 591ebf6b-98b1-47fe-b225-b95ed1118989 6/9/2015 1:43 AM 64f94fcd-31a0-4587-a2bb-0d0e1164e606 6/9/2015 12:37 AM bp-06349ce6-ba44-46af-a000-79b352150609 6/9/2015 12:33 AM bp-5b81ff58-15b3-4a48-a991-20b272150609 6/9/2015 12:28 AM bp-e3172303-3f84-42e5-a59d-bd54e2150609 6/9/2015 12:14 AM bp-c0758878-d457-4424-80fd-495152150609 6/9/2015 12:12 AM bp-db6c5f89-f7ae-4120-be2f-8c9c82150609 6/8/2015 11:34 PM<!-- 1ef785f4-04e2-4d2f-8265-316def7e3c04 6/8/2015 11:34 PM 7f7dac03-1dc3-4005-bc8d-2604acc48ff1 6/8/2015 11:20 PM 0e4f76e9-0c09-4d3b-8bdf-d788cadb4e77 6/8/2015 10:06 PM --> bp-5a434ed4-7aba-431f-bb0a-1d8312150609 6/8/2015 9:42 PM <!-- 4cee4a12-d2ad-462b-9825-1126f28068b4 6/6/2015 11:43 PM 0ff7e0bd-cb2e-4356-b2b8-162c4535be71 6/5/2015 10:47 AM fc55ecd5-600d-4359-aa3e-b6fd31af5f11 5/29/2015 7:07 AM beb48a8e-7a3e-4d20-9382-7e50743c16fd 5/25/2015 10:18 AM ab33e125-85b3-4907-ab58-0e4431b7b856 5/24/2015 7:02 AM 0d34efc3-4420-498f-bb95-6846756a5475 5/22/2015 9:26 PM 85de5f4a-0d33-4133-a390-30ddc30f0c64 5/18/2015 8:59 AM 0a33ed1e-2837-4ff7-a13c-d5e8846153a9 5/18/2015 8:59 AM 62def0b8-dbae-438b-a075-b12f9432d53c 5/17/2015 2:54 PM ec32d904-7146-4ad8-8a0d-cc543af76ca7 5/16/2015 10:11 PM 2afca4c4-7795-46d4-b18c-1f06309e1459 5/16/2015 6:08 PM 424e6c6f-cd42-47e3-a08c-925fccfefeda 5/16/2015 10:34 AM 1e48e5fd-14d9-4069-973a-ae123c4cd2cb 5/16/2015 10:32 AM ed9afa5d-b6c9-435b-aee2-93231be1f9ae 5/16/2015 10:28 AM d57e3542-e7b0-4316-b788-c74b6e5a3b82 5/16/2015 10:26 AM a1cf6c68-33d6-452c-a1f3-c29f76cb81e9 5/15/2015 10:26 PM 1f675463-e38d-43c3-9a18-d9445ad71808 5/15/2015 10:24 PM 7f134967-32c1-4461-bbc1-4597952db117 5/15/2015 10:22 PM fdcb0e4c-3779-4068-9afe-e7ec6ecd916f 5/15/2015 9:30 PM f31328d8-f37c-4b90-9123-726c53369aa9 5/15/2015 9:29 PM 2b10f30e-abdf-4b61-9da4-ee4a5dc5de61 5/15/2015 9:26 PM eafbac62-fd59-454d-abe1-a991ceb6dc87 5/15/2015 8:51 PM cc20414b-a417-4a1c-9a32-f315f1824d5f 5/15/2015 8:49 PM 76a2c916-e473-49d3-bcb4-684ed98c8d85 5/15/2015 8:41 PM aa80a83c-74d2-4646-990a-a515752ca79d 5/15/2015 8:13 PM c4aa5feb-1803-4ec5-8212-28a72f54dce8 5/15/2015 8:13 PM 27c757d7-8ab3-4d0f-a771-5a298b4fc3f8 5/15/2015 7:57 PM 9df32b90-2ac6-48d3-add1-11b157b082ff 5/15/2015 7:41 PM 2cd7297b-787b-4ced-9e02-e66fa6b8df0e 5/15/2015 7:40 PM --> bp-42fc5677-b7ea-4eff-b38e-6b9782150516 5/15/2015 7:19 PM

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 15.8.20082
 • Foxit PhantomPDF Plug-In For Firefox and Netscape
 • GEPlugin
 • Google Update
 • Provides secure and convenient logon to Web sites
 • Intel web components updater - Installs and updates the Intel web components
 • Intel web components for Intel® Identity Protection Technology
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 11.51.2 for Mozilla browsers
 • Shockwave Flash 18.0 r0
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.1.9.159
 • iTunes Detector Plug-in

Ứng dụng

 • Firefox 39.0
 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
 • URL hỗ trợ: https://support.mozilla.org/1/firefox/39.0/WINNT/en-US/

Tiện ích mở rộng

 • HP Client Security Manager 1.0.0.5952 (dpmaxz_ng@jetpack) (không hoạt động)

Javascript

 • incrementalGCEnabled: True

Đồ họa

 • adapterDescription: Intel(R) HD Graphics
 • adapterDescription2:
 • adapterDeviceID: 0x0a06
 • adapterDeviceID2:
 • adapterDrivers: igdumdim64 igd10iumd64 igd10iumd64 igdumdim32 igd10iumd32 igd10iumd32
 • adapterDrivers2:
 • adapterRAM: Unknown
 • adapterRAM2:
 • adapterSubsysID: 2247103c
 • adapterSubsysID2:
 • adapterVendorID: 0x8086
 • adapterVendorID2:
 • direct2DEnabled: True
 • directWriteEnabled: True
 • directWriteVersion: 6.2.9200.17292
 • driverDate: 2-2-2015
 • driverDate2:
 • driverVersion: 10.18.14.4112
 • driverVersion2:
 • info: {u'AzureContentBackend': u'direct2d 1.1', u'AzureCanvasBackend': u'direct2d 1.1', u'AzureFallbackCanvasBackend': u'cairo', u'AzureSkiaAccelerated': 0}
 • isGPU2Active: False
 • numAcceleratedWindows: 1
 • numTotalWindows: 1
 • webglRenderer: Google Inc. -- ANGLE (Intel(R) HD Graphics Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0)
 • windowLayerManagerRemote: True
 • windowLayerManagerType: Direct3D 11

Thay đổi cài đặt

Linh tinh

 • Người dùng JS: Không
 • Có thể tiếp cận: Không
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17690 giải pháp 160039 câu trả lời
Được đăng

That are hangs in the Shockwave Flash plugin.

You can check for problems with current Shockwave Flash plugin versions and try this:

See also:

That are hangs in the Shockwave Flash plugin. You can check for problems with current Shockwave Flash plugin versions and try this: *make sure you have the latest Flash version:<br>http://www.adobe.com/special/products/flashplayer/fp_distribution3.html *check for updates for your graphics drive drivers<br>https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration *disable protected mode in the Flash plugin (Flash 11.3+ on Windows Vista and later) *disable hardware acceleration in the Flash plugin *disable hardware acceleration in Firefox See also: *http://kb.mozillazine.org/Flash#Troubleshooting

Người tạo câu hỏi

I have done all that ( sorry I did not include in original post)

I have done all that ( sorry I did not include in original post)
Scribe 735 giải pháp 3502 câu trả lời
Được đăng

Hi, it does look like a problem with Shockwave Flash, but first try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Firefox Safe Mode is a troubleshooting mode that temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes).

If Firefox is open, you can restart in Firefox Safe Mode from the Help menu:

 • Click the menu button New Fx Menu , click Help Help-29 and select Restart with Add-ons Disabled.

If Firefox is not running, you can start Firefox in Safe Mode as follows:

 • On Windows: Hold the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
 • On Mac: Hold the option key while starting Firefox.
 • On Linux: Quit Firefox, go to your Terminal and run firefox -safe-mode
  (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)

When the Firefox Safe Mode window appears, select "Start in Safe Mode".

SafeMode-Fx35

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, theme, or hardware acceleration. Please follow the steps in the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article to find the cause.

To exit Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

If that doesn't help, try uninstalling Flash - see here.

Then reinstall - see here.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help others with the same problem.

Hi, it does look like a problem with Shockwave Flash, but first try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. [[Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode|Firefox Safe Mode]] is a troubleshooting mode that temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes). '''If Firefox is open,''' you can restart in Firefox Safe Mode from the Help menu: * Click the menu button [[Image:New Fx Menu]], click Help [[Image:Help-29]] and select ''Restart with Add-ons Disabled''. '''If Firefox is not running,''' you can start Firefox in Safe Mode as follows: * On Windows: Hold the '''Shift''' key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut. * On Mac: Hold the '''option''' key while starting Firefox. * On Linux: Quit Firefox, go to your Terminal and run ''firefox -safe-mode'' <br>(you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox) When the Firefox Safe Mode window appears, select "Start in Safe Mode". ;[[Image:SafeMode-Fx35]] '''''If the issue is not present in Firefox Safe Mode''''', your problem is probably caused by an extension, theme, or hardware acceleration. Please follow the steps in the [[Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems]] article to find the cause. ''To exit Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.'' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx If that doesn't help, try uninstalling Flash - see [https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html here.] Then reinstall - see [https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ here.] When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help others with the same problem.

Người tạo câu hỏi

still crashes in safe mode... bp-a6bb92a7-89d3-4875-b8dc-993112150802 8/1/2015 7:42 PM

still crashes in safe mode... bp-a6bb92a7-89d3-4875-b8dc-993112150802 8/1/2015 7:42 PM

Người tạo câu hỏi

bp-41283a64-08f7-4943-b94d-98a4d2150802 8/1/2015 7:55 PM

bp-41283a64-08f7-4943-b94d-98a4d2150802 8/1/2015 7:55 PM

Người tạo câu hỏi

And I DID uninstall falsh and reinstall it and yet again.. I give up this uscks AND I KNOW my computer has no viruses or such and it is only 3 months old and has Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz, 16.0 GB RAM...

bp-cde2a143-25c5-421c-b30a-79de12150802 8/1/2015 8:15 PM

And I DID uninstall falsh and reinstall it and yet again.. I give up this uscks AND I KNOW my computer has no viruses or such and it is only 3 months old and has Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz, 16.0 GB RAM... bp-cde2a143-25c5-421c-b30a-79de12150802 8/1/2015 8:15 PM
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17690 giải pháp 160039 câu trả lời
Được đăng

That are still problems with the Flash plugin.

Did you try to disable protected mode in the Flash plugin?

That are still problems with the Flash plugin. Did you try to disable protected mode in the Flash plugin?

Người tạo câu hỏi

if I disable it, then I cannot watch my shows..... it is required for the things I do and when I disable it, I get the notice saying it is required.

if I disable it, then I cannot watch my shows..... it is required for the things I do and when I disable it, I get the notice saying it is required.
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17690 giải pháp 160039 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

This is not about disabling the Flash plugin, but about disabling a special feature called protected mode that is used by this plugin.

In Windows Vista and Windows 7 and later you can toggle this pref to true on the about:config page to disable protected mode in the Shockwave Flash plugin, so it is no longer needed to modify the mms.cfg file in Firefox 36 and later.

 • dom.ipc.plugins.flash.disable-protected-mode = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I'll be careful" to continue.

See this article about protected-mode in the Flash plugin:


How do I troubleshoot Flash Player's protected mode for Firefox?

This is not about disabling the Flash plugin, but about disabling a special feature called protected mode that is used by this plugin. In Windows Vista and Windows 7 and later you can toggle this pref to true on the <b>about:config</b> page to disable protected mode in the Shockwave Flash plugin, so it is no longer needed to modify the mms.cfg file in Firefox 36 and later. *dom.ipc.plugins.flash.disable-protected-mode = true You can open the <b>about:config</b> page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I'll be careful" to continue. *http://kb.mozillazine.org/about:config See this article about protected-mode in the Flash plugin: *http://blogs.adobe.com/security/2012/06/inside-flash-player-protected-mode-for-firefox.html ---- How do I troubleshoot Flash Player's protected mode for Firefox? * http://forums.adobe.com/thread/1018071?tstart=0

Người tạo câu hỏi

Sorry, yes, that is what I meant. I am not watching shows right now; if it starts doing it again, then I will post the errors again. TY

Sorry, yes, that is what I meant. I am not watching shows right now; if it starts doing it again, then I will post the errors again. TY
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17690 giải pháp 160039 câu trả lời
Được đăng
See also: *https://support.mozilla.org/kb/adobe-flash-protected-mode-firefox

Người tạo câu hỏi

and it begins yet agin.. even with all fixes suggested above done.... sigh

bp-8c68d938-17bc-449e-bc6d-66db22150803 8/2/2015 8:56 PM

and it begins yet agin.. even with all fixes suggested above done.... sigh bp-8c68d938-17bc-449e-bc6d-66db22150803 8/2/2015 8:56 PM

Người tạo câu hỏi

I give up; you would think with all the people that suffer this issue that Mozilla would find a fix.

I give up; you would think with all the people that suffer this issue that Mozilla would find a fix.
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17690 giải pháp 160039 câu trả lời
Được đăng

Did you already disable hardware acceleration in Firefox?

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Did you already disable hardware acceleration in Firefox? You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues. *https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

Người tạo câu hỏi

I have the hardware acceleration turned off; one of the first things I did.

I have the hardware acceleration turned off; one of the first things I did.

Người tạo câu hỏi

SO, my thread has been hijacked... LOL

SO, my thread has been hijacked... LOL

Người tạo câu hỏi

I have windows 7 (64) so cant relate to your Vista issues or resolves....

I have windows 7 (64) so cant relate to your Vista issues or resolves....
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17690 giải pháp 160039 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hi Gtks

Could you please create a new thread for your question instead of posting in an existing thread.

Hi Gtks Could you please create a new thread for your question instead of posting in an existing thread. *https://support.mozilla.org/questions/new

Người tạo câu hỏi

Firstly, Thanks so much cor-el. I was getting more confused with info not dealing with my system. That said; SO, I have all things as suggested and in safe mode and it still crashes, but not as often. I forgot to hit send report last time, so next time it does, I will post that report link. and to Gtks, the bp error links provide all the info regarding my system needed....

Firstly, Thanks so much cor-el. I was getting more confused with info not dealing with my system. That said; SO, I have all things as suggested and in safe mode and it still crashes, but not as often. I forgot to hit send report last time, so next time it does, I will post that report link. and to Gtks, the bp error links provide all the info regarding my system needed....

Được chỉnh sửa bởi diane.michna vào

Người tạo câu hỏi

Look, thanks but I have no idea what you are talking about. I am not a technician, I am a simple laptop user. You are not helping me at all, just confusing the issue as nothing you are saying makes sense to me nor do I know how you are saying to do will affect my computer. And, I do not have the issues you have; The only issue I have is flash crashing when I watch TV online. If some Mozilla tech tells me to do what you say to fix the issue, then ok, I will BUT I do not know you from adam, so I am sorry, but I just won't as I once let someone "fix" my last brand new laptop and they messes it up so bad it had to be returned to the factory to be fixed.

Look, thanks but I have no idea what you are talking about. I am not a technician, I am a simple laptop user. You are not helping me at all, just confusing the issue as nothing you are saying makes sense to me nor do I know how you are saying to do will affect my computer. And, I do not have the issues you have; The only issue I have is flash crashing when I watch TV online. If some Mozilla tech tells me to do what you say to fix the issue, then ok, I will BUT I do not know you from adam, so I am sorry, but I just won't as I once let someone "fix" my last brand new laptop and they messes it up so bad it had to be returned to the factory to be fixed.

Được chỉnh sửa bởi diane.michna vào