Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i translate a web page to english

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 41985 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Banban

more options

I want to buy something from an Italian web site but I don't read Italian. How can I get Firefox to translate the page for me?

Giải pháp được chọn

By default, Firefox has no function for translation. If you often have to translate content, you can install an add-on like Google Translator for Firefox.

If you need to translate not often, just use an online translator like Google Translate and paste the URL of the page you want to translate.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 13

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

By default, Firefox has no function for translation. If you often have to translate content, you can install an add-on like Google Translator for Firefox.

If you need to translate not often, just use an online translator like Google Translate and paste the URL of the page you want to translate.