Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

syncing in an internetcafe

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

i'd like to sync with my firefox-favorites etc. in an internetcafe using firefox, so i get my trusted environment (favorites, history, etc). is this possible, and if yes HOW? thanks in advance kupdi

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi kupdi, you certainly shouldn't attempt to do that as this will bring & permanently make your trusted data like history and passwords available in an untrusted environment (a public internet cafe)! only use sync on devices you totally control.