Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

delete email in firefox

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dbsowders

more options

I'm trying to delete the old email address that is associated with my firefox account. How do I enter a new email address?

Giải pháp được chọn

hi dbsowders, since the email address is in fact the username for firefox sync, you'll have to close your existing account after logging in to https://accounts.firefox.com and unlink and recreate a new firefox account in the firefox options > sync tab.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi dbsowders, since the email address is in fact the username for firefox sync, you'll have to close your existing account after logging in to https://accounts.firefox.com and unlink and recreate a new firefox account in the firefox options > sync tab.

more options

Thank you! That worked.