Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I limit Firefox access to one site only?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 13433 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I run an educational centre and want the students to only be able to access one web site on one particular computer particular through Firefox. The computer runs Win XP. Use of this machine is sometimes unsupervised and I want them to only be able to access certain practice material on one specific site.

Giải pháp được chọn

You can install an add-on like ProCon Latte Content Filter and use the Whitelist function.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can install an add-on like ProCon Latte Content Filter and use the Whitelist function.

more options

Note that extensions can easily be bypassed by starting Firefox in Safe Mode by holding down the Shift/Options key.

You would have to block access on the operating system level (firewall or possibly proxy or PAC) to be sure that only specific websites can be accessed.