Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Add-Ons wont install and I cannot restore to default

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 62 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Whenever I Install Add-Ons they wont install. They are stuck on downloading and normally It only takes 10 seconds. I also can't restore firefox to default because when I click Restore in Options it won't work. Any help :(

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn