Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

do i need to unstaill abode flashflayer

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi daddy55

more options

what player i need 2 download

Giải pháp được chọn

hi daddy55, you should update to flash player 18.0.0.209 as this fixes several security vulnerabilities: http://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html (for firefox use the exe-installer for "plugin-based" browsers)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi daddy55, you should update to flash player 18.0.0.209 as this fixes several security vulnerabilities: http://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html (for firefox use the exe-installer for "plugin-based" browsers)