Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where do I change my settings so that each 'resume' I look at DOES NOT automatically get downloaded to my system?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user293

more options

I would like to review resumes from MI Talent Connect and each one that I click on gets automatically downloaded to my notebook. I would prefer to just 'view' the resume to begin with.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please try the following:

  1. In the address bar, enter "about:preferences#applications"
  2. In the search box, enter "pdf"
  3. under the "action" column of any results that appear, choose "preview in Firefox".

Does that work?