Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Replacement for Adobe Flash Player ?

  • 4 trả lời
  • 109 gặp vấn đề này
  • 49287 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FREDBROS58

more options

Which programm can I use to replace Adobe Flash Player for a new and trustfull program instead of Adobe Flash Player ???

Giải pháp được chọn

There is not really a Flash player replacement on Windows.

Btw Adobe has released new Flash player updates today. Use plugin based for Firefox/seaMonkey. https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 32

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

There is not really a Flash player replacement on Windows.

Btw Adobe has released new Flash player updates today. Use plugin based for Firefox/seaMonkey. https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html

more options

James, many thanks for reply.

From this moment, Adobe Flash Player is up-to-date now.


Kind regards,

Freddy Van De Velde

more options

Well there is Unity Web Player and GNU Gnash for Windows that may be a option depending on site.

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options

James, I ask myself why you are sending now new message....?

Adobe Flash Player is working perfect now, so I don't want to take another web player.

Greetings, Freddy Van De Velde