Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I turn off the Firefox account activity email notifications?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Due to the fact my computer cache is emptied every time I close Firefox, I (knowingly) log in every time I launch Firefox. Unfortunately, every time I log in, I receive an automated email notification:

Account activity notice A new device is now syncing with all of the devices connected to your Firefox Account.

How do I turn off the these email notifications?

Due to the fact my computer cache is emptied every time I close Firefox, I (knowingly) log in every time I launch Firefox. Unfortunately, every time I log in, I receive an automated email notification: Account activity notice A new device is now syncing with all of the devices connected to your Firefox Account. How do I turn off the these email notifications?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I've called the big guys to help you. Good luck.