Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to use different sync settings for the same account on different browser installs like you could in the old version of sync?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

In the previous version of Firefox Sync I could use different settings per browser install for the same sync account to determine what was included. For example, my home desktop and my personal laptop would sync bookmarks, preferences, and add-ons but my work laptop syncs only bookmarks and preferences, not add-ons. In the new version even the sync configuration appears to sync which means I cannot use different sync settings on each machine. Very annoying and this means I cannot use sync with my work machine (there are add-ons I would not want on my work machine).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options