Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

gMail Alert

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hookc

more options

Firefox v.39 (Mac 10.10.4) has mysteriously disabled my Alert for gMail which has been in use for a long time. Settings window says “browser disabled alerts“ which I didn’t do, and there’s no apparent way to restore the app.

Giải pháp được chọn

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web link} (There’s a lot of good stuff here) and check for that add-on. Also check with it's support site.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web link} (There’s a lot of good stuff here) and check for that add-on. Also check with it's support site.

more options

hookc said

Firefox v.39 (Mac 10.10.4) has mysteriously disabled my Alert for gMail which has been in use for a long time. Settings window says “browser disabled alerts“ which I didn’t do, and there’s no apparent way to restore the app.

Thanks, Fred ... problem not totally solved but now seem to be better focused on a solution.