Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ssl_error_weak_server_ephemeral_dh_key

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

A apărut o eroare în timpul conectării la www.maudau.com. SSL a primit o cheie temporară slabă Diffie-Hellman în timpul schimbului de chei cu serverul. (Codul erorii: ssl_error_weak_server_ephemeral_dh_key)


   Pagina pe care încercați să o vedeți nu poate fi afișată deoarece nu s-a putut verifica autenticitatea datelor primite.
    
   Vă rugăm să luați legătura cu proprietarii saitului pentru a-i informa despre această problemă

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

ssl_error_weak_server_ephemeral_dh_key was disabled in Firefox after the logjam security vulnerability announcement in early May.

The website should be contacted if requesting an new certificate for this site has not been done.

Else you can try this add on temporarily:https://addons.mozilla.org/en-us/fire.../?src=hp-dl-upandcoming

more options

This website certificate has additional problems:

web.maudau.com uses an invalid security certificate.
The certificate is only valid for the following names:
  *.rssl.co.il, rssl.co.il  
(Error code: ssl_error_bad_cert_domain)