Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to save all my tabs at once and transfer them on another computer?

  • 4 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 31253 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

No, I'm not talking about having to first tediously click on every single tab, bookmarking them, following the instruction to transfer your bookmark file, and them clicking on every bookmark to open your tabs again. I'm asking about a one-click way to save all my tabs and them upload them on a different computer, just as Firefox does on closing/opening. Thank you

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

That can be done via Sync. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-up-firefox-sync

Select the types of data you want to Sync - Tabs is the first item in the list. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-types-information-sync-firefox

more options

Awesome. Thank you!

more options

Note that you can also copy the sessionstore.js file that Firefox creates when you close Firefox to another profile folder to have all tabs available.

You can use this button to go to the current Firefox profile folder:

more options

This can also be useful;

Send Tab URLs {web link} Send a list of browser tab URLs to email, Web mail, or the clipboard