Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sending media to tv

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 653 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

This is available (for videos) on android. How long before this is available on desktop? (Especially to Chromecast).

Giải pháp được chọn

HI Katfeathers , I do not have an ETA for this feature to cast from desktop to chromecast. But this is how you use it for mobile:

Keep track of this feature request, but please do not comment on the bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=901803

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

HI Katfeathers , I do not have an ETA for this feature to cast from desktop to chromecast. But this is how you use it for mobile:

Keep track of this feature request, but please do not comment on the bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=901803