Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I return to my previous version of FireFox which I was using? I lost my menu at the top left, history, bookmarks, the whole reason I used it! Not Good!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I can't figure out how to reverse the upgrade. I'm really rather upset with this recent version and just want to return to the last version of FireFox that I was using. Is therew a way to revert or am I stuck without my menu, history, bookmarks and such at the upper left of the screen? If so, I will not be using FireFox after what, ten years!!! Dave

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi mcgill1114, you can turn on the menu bar (not sure why that would be affected by an updated at all): press the alt-key & then go to view > menubar.