Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Latest Firefox Update

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 59 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I manage a website (melissachappell.com), which has pdf articles in an iframe on the html page. After the latest update (on 07/08/2015) PDF's are now downloading to my downloads folder instead of opening on the page as intended. I don't like this because 1) it clogs up my downloads folder and 2) the page looks weird now because the iframe is blank. Is there any way to change this to have the PDF open on the page instead (as it did before)?

Giải pháp được chọn

First check to make sure that the Applications settings in Firefox reflect what you want it to do with a pdf file: Applications panel - Set how Firefox handles different types of files

Second if its a site issue I would also ask in stackoverflow.com.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

First check to make sure that the Applications settings in Firefox reflect what you want it to do with a pdf file: Applications panel - Set how Firefox handles different types of files

Second if its a site issue I would also ask in stackoverflow.com.