Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to change padding of the tabs in Firefox 16?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Hi, I'm trying to change "padding-top" of the tabs in one of the older versions of Firefox (Firefox 16). I want it to be slightly higher number. What file am I supposed to edit and what should I change? Thanks in advance for the answer.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please update to the most recent version of Firefox: