Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Watching a video, when you click to expand to full screen, it does this SLOW sliding and slow expanding thing. Safari is INSTANT full screen. How can I fix thi

  • 4 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 106 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kstar741

more options

Example: I'm on YouTube. I play a video. I click to expand to full screen. It SLOWLY slides stuff over. It SLOWLY expands to fill the screen. Was this someone's seriously lame attempt at trying to be cool? This wasn't always like this. And Safari is still: click the full screen icon and it's full screen INSTANTLY.

how can I make Firefox expand a video to full screen INSTANTLY?

Thank you!

Giải pháp được chọn

It is possible that they both have the same effect. I don't know about that, so you would have to check that with the extension disabled. I also do not know if that setting is saved and persists after you close and restart Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I think that that is how switching to full screen works on Mac.

You can try to run this command in the Browser console:

FullScreen.useLionFullScreen = false

Does this extension helps?

more options

Thank you! I installed the Lion add on and it helps a lot. There's a slight pause before instant full screen. I can live with that, thank you. Should I also type the command line in the browser console?

more options

Giải pháp được chọn

It is possible that they both have the same effect. I don't know about that, so you would have to check that with the extension disabled. I also do not know if that setting is saved and persists after you close and restart Firefox.