Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Try to update Flashplayer cuz all my sites are not working. I download update open,run and then nothing thats as far as it goes...Norton says everythings OK...

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Some apps and site just recently wont open and tells me that Im running an out dated version of Adobe flahplayer and to update. Its happening almost to all my game sites now...I go to update and it saves file and I open to run and Norton says everythings OK but thats as far as it goes....nothing opens or starts the downoad

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It seems that you have 2 different Flash Player plugins. Shockwave Flash 17.0 r0 Shockwave Flash 11.5 r502

Probably the best thing to do is to uninstall all versions of Flash, then install the latest version.

First, grab the Adobe uninstaller from here: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html

Then download the latest Flash Plugin version from here: Select Plugin-based browsers - the EXE version. https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html

Run the Flash uninstaller program, then reboot your PC. Then install the Plugin version of Flash. So you'll have a clean installation of Flash for Firefox.