Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why did my emoticons change overnight and how do I get the old ones back?

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 392 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jacquemoore2

more options

The choice of emoticons changed overnight. I'd like to have the old ones. Why doesn't Gmail send a Heads Up msg? Thank you.

Giải pháp được chọn

Hi

This does not sound like a Firefox issue, but a change that has been made at Google for their email service. I recommend you get in touch with them through the Gmail support channels and they may be able to help you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

This does not sound like a Firefox issue, but a change that has been made at Google for their email service. I recommend you get in touch with them through the Gmail support channels and they may be able to help you.

more options

Thank you, I'll do that!