Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What are the system requirements for Firefox Win64 builds?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

what are the CPU/processor, RAM and operating system requirements for trying out the Win64 beta or developer builds of Firefox? are they the same requirements as the win32 builds of Firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

They have not changed the System Requirements pages for Beta and Aurora (developer Edition) Win64 builds yet.

current examples: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/40.0a2/system-requirements/ https://www.mozilla.org/en-US/firefox/39.0beta/system-requirements/

Otherwise the main minimums so far I have seen from Testers is needing 64-bit Windows 7 and newer and needing 64-bit Plugins as 32-bit Plugins will not work on Win64 builds.

Được chỉnh sửa bởi James vào