Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to set "Never Remember History" across an organization through GPO ?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 70 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Blackceed

more options

By creating an adm add-on; it will allows managing preferences from the windows registry; then use Group Policies from Microsoft Active Directories to manage Firefox preferences. Can you please help me create a template for it ?

By creating an adm add-on; it will allows managing preferences from the windows registry; then use Group Policies from Microsoft Active Directories to manage Firefox preferences. Can you please help me create a template for it ?

Giải pháp được chọn

See also:

//
lockPref("browser.privatebrowsing.autostart", true);
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

See also:

//
lockPref("browser.privatebrowsing.autostart", true);
more options

this config can be done from the browser settings with the link "about:config". Do you know how to edit it and import it to GPO ?