Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Our local sites are not opening in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Hi,

Our local websites are not opening in Firefox, but it works in IE. But by using IP Address the local host sites are working fine. and if we add local host name under "No Proxy For" is is working.

please help us for resolving this issue.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi j.chaithra, You can add a manual proxy to the Firefox settings: Advanced panel - Accessibility, browsing, network, updates, and other advanced settings in Firefox