Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

secondary links won't work. Also jigsaw puzzles grayed out.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 87 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Example: creating an American Greetings card. I can't get past step 1. When I click on step 2 nothing happens. I get Jigzone sent to my mail every day. Each puzzle is grayed out & won't work. It sounds like a Java issue, but Firefox won't accept the Javascript update.

Giải pháp được chọn

Found out it was my router! Bought new one & everything works great.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Some added toolbar and anti-virus add-ons are known to cause Firefox issues. Disable All of them.


Java Downloads for All Operating Systems


Make sure your Java (Not JavaScript) is up to date Verify Java and Find Out-of-Date Versions {web link}

more options

Giải pháp được chọn

Found out it was my router! Bought new one & everything works great.

more options

That was very good work. Well Done.