Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I set Firefox to ALWAYS open a new WINDOW instead of a tab? I used to be able to do this, and hate using tabs!

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1409 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Mac desktop.

Giải pháp được chọn

Yes, either you can right click and select "Open in New Window" or change this option in the Firefox Settings:

  1. Go to about:preferences and uncheck under Tabs "Open new window in new tab only"

Did this help?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, either you can right click and select "Open in New Window" or change this option in the Firefox Settings:

  1. Go to about:preferences and uncheck under Tabs "Open new window in new tab only"

Did this help?