Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I recover sound effects on duolingo? they work on safari, but no longer work on firefox.

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi starrboogie

more options

I've used duolingo via firefox for months. Today the sound effects stopped working. They work fine on Safari. Firefox is my preferred browser, but I'll switch if I have to. Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

I got the answer I needed from a Duolingo support community. Thanks.