Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to keep updated firefox installed

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Install updated firefox no problem-Installation will not stay installed when I shut computer off? What do I need to do to keep updated installation installed? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you get the full installer from Mozilla? Download Firefox Full Installer For All languages And Systemsv38.0.5 {web link}

Was there any problem with the installation? Any error messages? Did you look in your computers Programs Folder?

Describe how you start Firefox