Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Sync is not restoring my saved bookmarks

  • 1 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 1500 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I just installed firefox on my reformatted computer. I've linked it with sync, but non of my data has transferred. Please help.

Giải pháp được chọn

Hi bujanover, I understand that sync is not restoring bookmarks, I am happy to help. Is there another device that is syncing to the account already?

If so, from this account check to make sure that bookmarks are checked in the settings, and that the account is connected. 

If not, sync will only sync data that is connected to the account and cannot be a reliable back up. If you have a copy of the Firefox profile from before the reformat or a copy on another computer, Recovering important data from an old profile

I am sorry that I could not be more helpful.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi bujanover, I understand that sync is not restoring bookmarks, I am happy to help. Is there another device that is syncing to the account already?

If so, from this account check to make sure that bookmarks are checked in the settings, and that the account is connected. 

If not, sync will only sync data that is connected to the account and cannot be a reliable back up. If you have a copy of the Firefox profile from before the reformat or a copy on another computer, Recovering important data from an old profile

I am sorry that I could not be more helpful.