Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get a lot of waite time as script seams to be doing something Mac X yosemite 10.10.3

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

when I do anything the scripting color wheel is always spinning like will I was typing twice will I was just typing I had to stop will it spun that was crazy

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi temaki2, It sounds like that Firefox is not responding, I am sorry this can be frustrating. Please try these troubleshooting steps first in order