Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I turn off Never Ending page?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 108 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

It jumps around and I have scroll down to get to point I was at.

Giải pháp được chọn

guigs2 said

In Firefox Settings look under "General"

Type about:preferences#advanced<enter> in the address bar.

Under Advanced, Select General.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

In Firefox Settings look under "General", if you disable smooth scrolling, does this give a bit more control when you try to scroll on the never ending page?

Some sites are designed this way, if you also provide an example url, I would be happy to further investigate.

more options

Giải pháp được chọn

guigs2 said

In Firefox Settings look under "General"

Type about:preferences#advanced<enter> in the address bar.

Under Advanced, Select General.