Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FIrefox won't update after downloading update

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 6237 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

FIrefox sends an update message to 38.something. I have downloaded and restarted a dozen times, but I am still on 37.0.1. I even rebooted the computer. Why won't the updates update?

Giải pháp được chọn

Hello lastdollar, please download and install firefox, follow the next steps:

1. Download a copy of the latest firefox from http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html (full dmg package - all languages)

2. Trash the current Firefox application to do a clean install.

3. Install the version that you have downloaded.

Do not select to remove your personal data, your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks or other personal data.

see also: How to download and install Firefox on Mac


thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello lastdollar, please download and install firefox, follow the next steps:

1. Download a copy of the latest firefox from http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html (full dmg package - all languages)

2. Trash the current Firefox application to do a clean install.

3. Install the version that you have downloaded.

Do not select to remove your personal data, your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks or other personal data.

see also: How to download and install Firefox on Mac


thank you