Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox not shows videos on youtube ???

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

when i open youtube it supports audio and does not shows video . how to solve it

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, probably that's an issue with hardware acceleration - please try updating your graphics driver, or in case this doesn't solve the issue or there is no new version available at the moment, disable hardware acceleration in the firefox menu ≡ > options > advanced > general (that setting will take a restart of the browser to take effect).