Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Sign in problem in gmail

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 67 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to accounts.google.com. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). (Error code: ssl_error_no_cypher_overlap)

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, please continue at the original thread you have started about this issue and provide any new information there: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1062397

thank you!