Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to move sidebar to the right side of window?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4421 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

As of now sidebar for history and bookmarks is appearing on left side of the window, but I'm observing that it is not useful for me. I would like to have it on right side of window. Can anybody tell me how to do it?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Not by the default Firefox customizations. However some addon developers have created some alternatives:

One example: https://addons.mozilla.org/en-US/fire.../all-in-one-sidebar/

Please feel free to check out more at addons.mozilla.org

more options

Giải pháp được chọn