Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where the ⌘-H (Command-H) disapeared from the Firefox menu on OSX?

  • 1 trả lời
  • 32 gặp vấn đề này
  • 564 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Dear, i can't anymore find the Command-H keystroke to hide Firefox on OSX. In Firefox menu only the quit command left. Is there any way to fix it?

Bests, Daniel o

Giải pháp được chọn

That shortcut command is controlled by the operating system. There is also an open bug that goes over the technical details. It looks lilke it affects mac osx for 10.

Ref: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=777825 I currently do not have an eta on this bug.

Either a work around to disable the shortcut in the operating system or updating the operating system. These are not the best.

There are also add ons like macros that allow you to make your own shortcuts in Firefox. It can be searched for in the addons.mozilla.org site as well.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That shortcut command is controlled by the operating system. There is also an open bug that goes over the technical details. It looks lilke it affects mac osx for 10.

Ref: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=777825 I currently do not have an eta on this bug.

Either a work around to disable the shortcut in the operating system or updating the operating system. These are not the best.

There are also add ons like macros that allow you to make your own shortcuts in Firefox. It can be searched for in the addons.mozilla.org site as well.