Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My youtube does not play video, only audio is playing.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

My youtube is currently using HTML5 player. But only audio is playing, no video. I don't see any missing plugin warning or any error. How can i solve the problem? Thanks in advance for your help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi, probably that's an issue with hardware acceleration - please try updating your graphics driver, or in case this doesn't solve the issue or there is no new version available at the moment, disable hardware acceleration in the firefox menu ≡ > options > advanced > general (that setting will take a restart of the browser to take effect).