Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to print tiff image using javascript

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 23 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Hi, I am using html button print tiff image. When I click on "Print" button new window gets opened. Below is the code

    var printThis = image tag with src set to image path
    win = window.open();
    self.focus();
    win.document.open();
    win.document.write('<style>body { font-family: Verdana; font-size: 10pt; }</style>');
    win.document.html(printThis);
    win.document.write('');
    win.document.close();
    win.print();
    win.close();

this code do not show any image on new window. If I replace "printThis" as below

     var printThis = '<embed id="pre" access="4" src="' + imgName + '" type="image/tiff" width="100%" />';

It will show me image but, If I print the page then it will do not print anything.

I am using AlternaTIFF to show tiff images. please suggest me solution for this. I am not getting answer on this.

Được chỉnh sửa bởi Pritesh.Paul vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options