Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Glance™ (v. 2.9.3.68) is no compatible with windows 10?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 437 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I have just been notified about the availability of Windows 10 and the advisor tells me that Glance™ (v. 2.9.3.68) is not compatible with this version of Windows and may cause display problems. I assume a version of Firefox will be made available the works with Windows 10?

Giải pháp được chọn

Glance is not a Mozilla product, so you'll need to contact them for help. We are actively working on making sure that Firefox is ready for Windows 10 when it is released.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Glance is not a Mozilla product, so you'll need to contact them for help. We are actively working on making sure that Firefox is ready for Windows 10 when it is released.