Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to add common visited sites to the toolbar so I can open them with one click as I can do in Safari

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4771 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dr.robertorodriguez

more options

For example, I want to access to Google Translate, My personal e-mail, Blackboard, Bank of America, YouTube, etc... and I just click on the toolbar and I open the page I want. I want to do it in Firefox but I have not found the way to do it. Please, look my attachment to see how it looks like in my Safari browser.

Giải pháp được chọn

Firefox has a folder in the bookmarks called Bookmrks Toolbar put the bookmarks there and they will appear on the Bookmarks Toolbar. Or if you add a folder or nested folder you get dropdown selections.

There are several methods of adding or moving bookmarks. They will drag and drop in the bookmarks manager.Or you may click on the bookmarks Star icon and choose or change the location.

For full a explanation with screenshots see

Please post back to say how you get on.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox has a folder in the bookmarks called Bookmrks Toolbar put the bookmarks there and they will appear on the Bookmarks Toolbar. Or if you add a folder or nested folder you get dropdown selections.

There are several methods of adding or moving bookmarks. They will drag and drop in the bookmarks manager.Or you may click on the bookmarks Star icon and choose or change the location.

For full a explanation with screenshots see

Please post back to say how you get on.

more options

Hello John, You are the best!!! It worked perfectly! Thank you so much...