Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks: the sites icons are not showing in saved bookmarks

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi chapters

more options

so when i got to bookmarks and unsorted bookmarks or even regular bookmarks the sites icons do not show! i acutally used the icons a lot to open mutliple pages all at once for example checking fav sellers on ebay that i saved. is there a way i can get them back?!

so when i got to bookmarks and unsorted bookmarks or even regular bookmarks the sites icons do not show! i acutally used the icons a lot to open mutliple pages all at once for example checking fav sellers on ebay that i saved. is there a way i can get them back?!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

like i want to see the site name with the icon for that site in unsorted bookmarks