Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The new update now displays my options in the browser window, why?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

After installing the newest update, the "options" window is no longer independent of the browser window. This seems less secure and my personal information more vulnerable. I do not like the browser displaying my options and I prefer to access my information through the original independent window. Why are the "options" now a part of the browser?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, this is a matter of design/ux and doesn't have any impact on security, you data is as secure as before. among other reasons this is done to unify the appearance of the options across all platforms & operating systems that firefox is running on... http://www.ghacks.net/2014/03/29/firefoxs-new-tab-based-preferences-design/