Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I have Windows 7/ 32 Operating system and i have already installed mozila firefox 38 version but its crashing and error showing to submit report crash . ialso submit crashing report and reinstall

I have Windows 7/ 32 Operating system and i have already installed mozila firefox 38 version but its crashing and error showing to submit report crash . ialso submit crashing report and reinstall